Koje su prednosti namenskih aplikacija?

28 јануар 2014
Komentari 0
28 јануара 2014, Komentari 0

Veliki broj firmi je po?eo svoje poslovanje koriste?i samo osnovne alate koji su im pomagali za vo?enje evidencije i osnovnu organizaciju poslovanja. Naj?eš?a rešenja su bila neki od proizvoda iz Microsoft Office paketa ili njihovih besplatnih alternativa. Pojava cloud sistema kao što je Google Apps je dodatno omogu?ila da ovakav sistem poslovanja i dalje funkcioniše.

Me?utim, u svakoj uspešnoj firmi dolazi do pove?anja obima i složenosti posla i u tom trenutku javlja se jasna potreba za prelaskom na neko naprednije sofversko rešenje koje može da podmiri sve potrebe – bilo da je u pitanju CRM softver za vo?enje evidencije klijenata i prodajnog ciklusa ili neko kompleksnije ERP rešenje, ovaj prelaz je neminovan i predstavlja veliki korak u funkcionisanju svake firme.

Ono što se javlja kao redovno pitanje je da li izabrati neko od gotovih rešenja ili praviti nešto “od nule” što je potpuno prilago?eno poslovnim procesima. Iako su gotovi sistemi napravljeni dosta fleksibilno i sa ciljem da pokriju što više opcija i potencijalnih scenarija, praksa je pokazala da baš ta širina predstavlja ma? sa dve oštrice. Naime, u ve?ini slu?ajeva vaša firma ?e koristi samo deo funkcionalnosti i uvek ?e se na?i odre?en broj specifi?nosti koji nije predvi?en u originalnom softveru zbog ?ega je potrebno vršiti (i platiti) odre?ene modifikacije. Ovi troškovi ?esto nisu uopšte zanemarljivi i što je vaš poslovni model specifi?niji i nestandardniji to ?e i ovi troškovi rasti.

Sa druge strane, iako na prvi pogled deluju skuplje, namenska softverska rešenja su daleko bolji izbor na duže staze – ukoliko se u startu jasno definišu zahtevi (što je, izme?u ostalog, zadatak project manager-a softverske kompanije koja bi radila sistem) mogu?e je dobiti pravo rešenje za prihvatljivu cenu.

Zato je jako bitno, pre prelaska na novi sistem, konsultovati se sa iskusnim stru?njacima koji ?e vam dati savete, preporuke i pomo?i vam da izaberete optimalno rešenje.

Comments are closed.